+ 007 548 58 5400

Hot Line Number

1240 Park Avenue

NYC, USA 256323

7:30 AM - 7:30 PM

Monday to Saturday

Ngày: Tháng Sáu 12, 2019

12 Th6

Tổng hợp pháp khí bằng đồng thờ cúng gia tiên

Đặc trưng văn hóa việt nam gắn liền với nền tảng nho giáo, phật giáo. Việc thờ cúng ông bà tổ tiên thể hiện lòng biết ơn, thành kính đến những thế hệ đi trước, tưởng nhớ người đã khuất. Công việc thờ cúng trang nghiêm, được thực hiện cẩn thận, lựa chọn vật phẩm […]